SimpleQuiz

The time counter wasn't written by me.

>> Video of using this in a real project. <<

Câu hỏi #1


Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:


 • A. 10
 • B. 9
 • C. 11
 • D. Lỗi

Câu hỏi #2


Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:


 • A. 6
 • B. 11
 • C. 5
 • D. 0

Câu hỏi #3


Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:


 • A. Giỏi
 • B. Xuất sắc
 • C. Trung Bình
 • D. Khá

Câu hỏi #4


Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:


 • A. Vlookup
 • B. IF
 • C. Left
 • D. Sum

Câu hỏi #5


Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn:


 • A. File / Save As
 • B. File / Save
 • C. File / New
 • D. Edit / Replace

Câu hỏi #6


Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về:


 • A. Số ngày trong tháng
 • B. Số tháng trong năm
 • C. Ngày hiện hành của hệ thống
 • D. Số giờ trong ngày

Câu hỏi #7


Trong bảng tính Excel, Ô C2 chứa hạng của học sinh. Công thức nào tính học bổng theo điều kiện: Nếu xếp hạng từ hạng một đến hạng ba thì được học bổng là 200000, còn lại thì để trống


 • A. =IF(C2>=3, 200000, 0)
 • B. =IF(C2<=3, 200000, “”)
 • C. =IF(C2<=3, 0, 200000)
 • D. =IF(C2<3, 200000, “”)

Câu hỏi #8


Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:


 • A. 0
 • B. 5
 • C. #VALUE!
 • D. #NAME!

Câu hỏi #9


Trong Powerpoint để tạo mới 1 Slide ta sử dụng?


 • A. Home -> Slides -> New Slide
 • B. Insert -> New Slide
 • C. Design -> New Slide
 • D. View -> New Slide

Câu hỏi #10


Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây:


 • A. Insert\ Bullets and Numbering
 • B. Insert \ Text \ Slide Number
 • C. Format \ Bullets and Number.
 • D. Các câu trên đều sai

Câu hỏi #11


Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?


 • A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành
 • B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành
 • C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên
 • D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Câu hỏi #12


Để trình chiếu một Slide hiện hành, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)


 • A. Nhấn tổ hợp phím Shift+F5
 • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F5
 • C. Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide
 • D. Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide

Câu hỏi #13


Khi thiết kế Slide với PowerPoint, muốn thay đổi mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:


 • A. Design ->Themes …
 • B. Design ->Background…
 • C. Insert -> Slide Design …
 • D. Slide Show -> Themes…

Câu hỏi #14


Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:


 • A. Thiết lập thời gian chờ trước khi slide được trình chiếu
 • B. Thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bắt đầu
 • C. Thiết lập thời gian hoạt động cho tất cả các hiệu ứng
 • D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi #15


Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:


 • A. File/ Chart
 • B. Insert/ Chart
 • C. View/ Chart
 • D. Design/ Chart

Câu hỏi #16


Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:


 • A. Thư rác, thư quảng cáo
 • B. Thư mới
 • C. Thư của nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà ta đang sử dụng
 • D. Thư trả lời cho thư mà ta đã gởi trước đó

Câu hỏi #17


Website Yahoo.com hoặc gmail.com cho phép người sử dụng thực hiện


 • A. Nhận thư
 • B. Gởi thư
 • C. Tạo hộp thư
 • D. 3 lựa chọn trên đúng

Câu hỏi #18


Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:


 • A. Lưu trang web về máy tính
 • B. Đánh dấu trang web trên trình duyệt
 • C. Đặt làm trang chủ
 • D. Tất cả đều đúng

Câu hỏi #19


Khi muốn tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, chúng ta cần


 • A. Tìm kiếm trên các Websites tìm kiếm chuyên dụng
 • B. Tùy vào nội dung tìm kiếm mà kết nối đến các Websites cụ thể.
 • C. Tìm kiếm ở bất kỳ một Websites nào
 • D. Tìm trong các sách danh bạ internet

Câu hỏi #20


Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?


 • A. Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ RAM, dung lượng và tốc độ ổ cứng.
 • B. Yếu tố đa nhiệm
 • C. Hiện tượng phân mảnh ổ đĩa.
 • D. Cả 3 phần trên đều đúng.

Câu hỏi #21


Máy tính là gi?


 • A. Là công cụ chỉ dùng để tính toán các phép tính thông thường.
 • B. Là công cụ cho phép xử lý thông tin một cách tự động.
 • C. Là công cụ cho phép xử lý thông tin một cách thủ công.
 • D. Là công cụ không dùng để tính toán.

Câu hỏi #22


Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử


 • A. Màn hình -> CPU -> Đĩa cứng
 • B. Đĩa cứng -> Màn hình -. CPU
 • C. Nhập thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin
 • D. Màn hình -> Máy in -> CPU

Câu hỏi #23


Thiết bị xuất của máy tính gồm?


 • A. Bàn phím, màn hình, chuột
 • B. Màn hình, máy in.
 • C. Chuột, màn hình, CPU
 • D. Bàn phím, màn hình, loa

Câu hỏi #24


Trong ứng dụng windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với click chuột.


 • A. Shift
 • B. Alt
 • C. Tab
 • D. Ctrl

Câu hỏi #25


Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:


 • A. Ctrl + X
 • B. Ctrl + C
 • C. Ctrl + V
 • D. Ctrl + Z5

Câu hỏi #26


Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là:


 • A. Dialog box
 • B. Control box
 • C. List box
 • D. Text box

Câu hỏi #27


Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?


 • A. Đặt thuộc tính hidden.
 • B. Copy nhiều nơi trên ổ đĩa máy tính
 • C. Đặt thuộc tính Read only
 • D. Sao lưu dự phòng

Câu hỏi #28


Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là?


 • A. Chống phân mảnh ổ cứng
 • B. Làm giảm dung lượng ổ cứng
 • C. Sao lưu dữ liệu ổ cứng
 • D. Lau chùi tập tin rác ổ cứng

Câu hỏi #29


Trong soạn thảo word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O dùng để


 • A. Tạo một văn bản mới
 • B. Đóng văn bản đang làm việc
 • C. Mở 1 văn bản đã có trên máy tính
 • D. Lưu văn bản đang làm việc

Câu hỏi #30


Khi làm việc với văn bản word, để bật chế độ nhập ký tự Subscript khi tạo ký tự hóa học H2O. Ta sử dụng chức năng nào: (Có thể chọn nhiều câu đúng).


 • A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + =
 • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +
 • C. Click chọn biểu tượng Superscipt trong nhóm Font
 • D. Click chọn biểu tượng Superscipt trong nhóm Font

Câu hỏi #31


Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?


 • A. Sao chép nội dung văn bản
 • B. Canh lề văn bản
 • C. Sao chép định dạng
 • D. Mở văn bản đã có

Câu hỏi #32


Người đọc biết tập tin đang mở là phiên bản cuối cùng và chỉ cho phép đọc, bạn chọn?


 • A. File -> info -> Protect Document -> Restrict Editing
 • B. Review ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only)
 • C. File -> info -> Protect Document -> Mark as Final
 • D. File -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password

Câu hỏi #33


Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))


 • A. True
 • B. False
 • C. #Name?
 • D. #Value!

Câu hỏi #34


Địa chỉ B$3 là địa chỉ:


 • A. Tương đối
 • B. Tuyệt đối
 • C. Hỗn hợp
 • D. Biểu diễn sai

Câu hỏi #35


Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng


 • A. Home -> Print
 • B. Insert -> Print
 • C. Design -> Print
 • D. File -> Print

Câu hỏi #36


Để tạo một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này người dùng phải chọn:


 • A. View -> Master Slide
 • B. Insert -> Slide Master
 • C. View -> Slide Master
 • D. Insert -> Master Slide

Câu hỏi #37


Trong PowerPoint 2010 muốn chèn một đoạn nhạc vào Slide, ta dùng lệnh nào sau đây?


 • A. Insert -> Audio
 • B. Insert -> Component
 • C. Insert -> Diagram
 • D. Insert -> Comment

Câu hỏi #38


Tại một slide trong powerpoint ta dùng tổ hợp nào sau đây để xóa slide đó?


 • A. ALT + I + D
 • B. ALT + E + F
 • C. ALT + E + D
 • D. ALT + W + P

Câu hỏi #39


Hai người chat với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét?


 • A. Dữ liệu truyền từ máy đang chat lên máy chủ phòng nét và quay về máy chat bên kia.
 • B. Dữ liệu đi trực tiếp giữa hai máy đang trong phòng chat.
 • C. Dữ liệu truyền về máy chủ Yahoo và quay về máy bên kia.
 • D. Dữ liệu truyền về máy chủ internet Việt Nam và quay về máy đang chat.

Câu hỏi #40


Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?


 • A. Lĩnh vực chính phủ
 • B. Lĩnh vực giáo dục
 • C. Lĩnh vực cung cấp thông tin
 • D. Thuộc về các tổ chức khác

60:00
Thời Gian